מילון מונחים

FACTA

חוק ה-FACTA, הינו חוק פדראלי של ממשלת ארה"ב ממרץ 2010. F – Foreign A – Account C – Compliance T – Tax A – Act ובעברית, החוק להתאמת מס...

קרא עוד

The Bank of Cyprus

הבנק המרכזי של קפריסין

קרא עוד

אג"ח מגובה

אג"ח מגובה הינה אגרת חוב המציעה ערבות נוספת על הקרן והריבית כלפי המשקיעים. ערבות זו יכולה להינתן באופנים שונים כגון משכון של נדל"ן, שעבוד תזרים מזומנים מפעילויות החברה, ציוד,...

קרא עוד

אג"ח מדינה

אלו הן אגרות חוב המונפקות על ידי מדינת ישראל. באופן זה המדינה מגייסת כספים מהציבור המשקיעים בארץ ובעולם. מדינות רבות מנפיקות אגרות חוב ואל אף ש"מדינה" מתחייבת להחזיר לנו...

קרא עוד

ביטוח נכות

ביטוח נכות מאפשר לנו לקבל פיצוי בסכום חד פעמי במקרה וניפגע פיזית בגופנו. כך למשל, אפשר לרכוש ביטוח נכות בהיקף של 100,000 ש"ח ולקבל פיצוי חד פעמי על פי...

קרא עוד

גוף מוסדי

גוף מוסדי הינה חברה המנהלת מוצרים פנסיונים: ביטוחי מנהלים קרנות פנסיה קופות גמל קרנות השתלמות בין הגופים המוסדיים ניתן למצוא חברות ביטוח ובתי השקעות ועוד.

קרא עוד

דיבידנד

דיבידנד הינו תשלום לבעלי מניות מתוך רווחי החברה. מטרתה העקרית של חברה, היא לייצר רווחים לבעליה. חברות רווחיות מחלקות מידי פעם דיבידנדים לבעלי המניות שלה. כאשר מדובר בחברה ציבוריות...

קרא עוד

הבנק הפדרלי – Federal Reserve

הינו הבנק המרכזי של ארה"ב, הוקדם בדצמבר 1913. בין תפקדיו העקריים ישנו הפיקוח והרגולציה על הבנקים המסחריים, אחראיות על יישום מדיניות מוניטרית, לרבות קביעת הריבית. בנוסף הFederal Reserve הינו...

קרא עוד

החרגות

בעיות רפואיות הקיימות למבוטח, שאם הן אלה, שגרמו למקרה אובדן כושר העבודה, המבוטח לא יקבל פיצוי כלשהו מהביטוח.

קרא עוד

הר הביטוח

אתר הר הביטוח הוקם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. האתר מספק מידע לאזרחי המדינה לגבי מוצרי ביטוח שקיימים על שמם כגון, פוליסות וכתבי שירות בענפי הביטוח השונים....

קרא עוד

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע”ד-2014 הינו חוק המסדיר את חלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שנפרדו. כולל חלוקת תשלומים של פנסיות תקציביות.

קרא עוד

חוק פנסיה חובה

ראה: צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

קרא עוד

טופס 106

טופס שמוגש לרשות המיסים לכל עובד שכיר, הנפקתו של הטופס באחריות המעסיק והוא נעשה בכל סוף שנת מס. מכיוון שתשלום המס בארץ, הוא בחישוב שנתי, הטופס מכיל את כל...

קרא עוד

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי הינו שרות הניתן על ידי יועץ פנסיוני אובייקטיבי.

קרא עוד

ישיר משתלם ב'

הינה קופת גמל המנוהלת על ידי מיטב ישיר גמל בע"מ, המיועדת לעובדי מפעל/גוף מסויים. כמוכן, קופה זו הינה מסלול בקופה מסלולית ישיר משתלם א'. מספר קופת גמל: 356 סוג...

קרא עוד

מצב סיעודי

מצב סיעודי, הינו מצב בו אדם נזקק לסיוע מפני שאינו מסוגל לבצע בעצמו אחת או יותר מהפעולות היום יומיות: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ ולהתגלח, לאכול ולשתות, לשלוט על...

קרא עוד

משווק פנסיוני

משווק פנסיוני הינו אדם שקיבל רישיון ממשרד האוצר והוא עובד של גוף פיננסי המשווק את מוצרי החיסכון הפנסיונים של אותו הגוף. הגוף הפיננסי מרוויח מהמכירה של מוצרים דרך דמי...

קרא עוד

ערך מסולק

בביטוחים שונים כגון ביטוחי הסיעוד שעלותו קבועה מצטבר אט אט סכום פיצוי הנקרא ערך מסולק. כך, לאחר כמה שנים בהם שילמנו ברציפות את הפרמיה, נהיה זכאים לקבל סכום חלקי...

קרא עוד

פרנציז'ה

פרנציז'ה זה מאפיין שאפשר לרכוש בנוסף לביטוח אובדן כושר העבודה. מאפיין הפרנצ'יזה משלם לנו פיצוי רטרואקטיבי על חלק מתקופת ההמתנה שבה לא קיבלנו את הפיצוי החודשי. כלומר לאחר שעברה...

קרא עוד

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, ידוע יותר בכינוי "חוק פנסיה חובה". צו זה הינו הרחבה לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957,...

קרא עוד

קופת גמל אי.בי.אי עתודה

הינה קופת גמל מבית דש אי.בי.אי בית השקעות בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 348 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל דש שבעת הכוכבים

הינה קופת גמל מבית דש איפקס הולדינגס בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 355 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל מיטב משתלם א'

הינה קופת גמל המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, המיועדת לכלל האוכלוסיה. מספר קופת גמל: 387 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קופת גמל עוצ"מ מסלול כללי

הינה קופת גמל המנוהלת על ידי עוצ"מ קופ"ג של עובדי ציבור במושבים בע"מ, המיועדת לעובדי סקטור מסויים. מספר קופת גמל: 346 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל עירית חיפה

הינה קופת גמל המנוהלת על ידי קופת"ג של עובדי עירית חיפה, המיועדת לעובדי עירית חיפה. מספר קופת גמל: 340 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל עירית ת"א תגמולים עתיד

הינה קופת גמל המנוהלת על ידי תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ, המיועדת לעובדי עירית ת"א-יפו. מספר קופת גמל: 337 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל קואופ צרכנית

הינה קופת גמל של הקואופרציה הצרכנית אג"ש בע"מ, המיועדת לעובדי סקטור מסויים. מספר קופת גמל: 365 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל קואופרציה השתלמות

הינה קופת גמל מבית קופות הגמל של הקואופרציה הצרכנית אג"ש בע"מ, המיועדת לעובדי סקטור מסויים. מספר קופת גמל: 388 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן פנסיה ברירת מחדל

הרקע להווצרותן של קרנות פנסיה ברירת מחדל הוא, שלאורך שנים המוני עובדים עם משכורות נמוכות שילמו לקרנות הפנסיה שלהם דמי ניהול מקסימאליים. הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון...

קרא עוד

תקופת המתנה

בעת תביעה לקבלת פיצוי בגין אובדן כושר עבודה או לקבלת פיצוי בעת מצב סיעודי ואחרי שאישרו שאכן מגיע לנו פיצוי מהביטוח, תבקש מאיתנו חברת הביטוח להמתין תקופה מסוימת במצבנו...

קרא עוד
דילוג לתוכן