חוק ניירות ערך (תיקון מס' 63), התשע"ז 2017 – סעיף 49

בשנת 2017 בוצע תיקון לחוק ניירות הערך לסעיף 49 ובו נכתב בין השאר:

איסור הצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות  מערכת למסחר בניירות ערך שאינה מנוהלת בידי בורסה 49א. (א) לא יפנה אדם בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך, באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך, אלא אם כן המערכת מנוהלת בידי בורסה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי יושב ראש הרשות להתיר לאדם לפנות בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך המנוהלת בידי בורסה מחוץ לישראל כהגדרתה בסעיף 35ל, בתנאים שיקבע, אם מצא שאין בכך כדי לפגוע בענייניו של ציבור המשקיעים בישראל.

 

 

 

 

 

בהמשך לארועי קריסה של חברות ברוקראז' בלתי מפוקחות, אשר גרמו נזקים כבדים למשקיעים, הוחלט לעדכן את סעיף 49 בחוק. כך שלא יהיה ניתן להציע שרותים למסחר בניירות ערך במערכת שאינה פועלת ברשיון של בורסה.

הסעיף חל על שירותי מסחר בניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה בישראל.

מכיוון שאין כעת פיקוח על שירותים אלו, הוחלט לתת היתר לגופים לתת שירותים של מסחר בניירות ערך, למי שיעמדו בתנאי סף שיקבעו.

בנוגע לגורמים המבקשים לתת שרותים אלו לציבור הרחב (בשונה ממשקיעים כשירים), מניח ההסדר כי ניתן לסמוך על מהימנותם ומיומנותם של הגופים הנזכרים בהיתר, וזאת ינתן לתאגידים בנקאיים, חברי בורסה שאינם בנקים, או לגופים הנתונים לפיקוח במדינות כמו שוויץ, בריטניה, ארה"ב ועוד.

לציבור מוצגת רשימת גופים בעלי היתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך באתר רשות ניירות הערך וגם מידע נוסף נתין בקישור זה.

יועצת ההשקעות רויטל דור-וילק בעל הינה בעלת היתר

רשימה זו של בעלי היתר כוללת גם את RDVC, ראו במסמך בעמוד 13.
פירוט בעלי רישיון לפי חוק הייעוץ שקיבלו היתר לפי סעיף 49א לחוק: רויטל דור וילק.

ההיתר מאפשר לנו לספק בין השאר שירותי פתיחה וניהול חשבונות בנק בחו"ל.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן