HSBC פיקדון דולרי בתוספת מענק מותנה בעליית המדד היפני NIKKEI 225   (פברואר 1, 2006)

להלן שתי הצעות לפקדונות מובנים מעניינים בימים אלה:

הערה: ניתוח התוכנית נעשה ע""ס נתונים שפורסמו ע""י HSBC באתר ה OFFSHORE ב 30/1/2006. לכן, בטרם תבוצע השקעה יש לבדוק את פרוספקט התוכנית בבנק עצמו ולוודא עם הפקיד כי הנתונים המפורטים מטה משקפים נכונה את התוכנית שמציע הבנק.

יש לוודא עם הבנק עד מתי ניתן להצטרף לתוכניות שכן ההצטרפות מותנה בתאריך ו/או במצב הרישום והמלאי הרצוי לבנק

פיקדון דולרי בתוספת מענק מותנה בעליית המדד היפני NIKKEI 225

פיקדון מובנה לתקופה של 3 שנים (החל מ-28 פברואר 2006) המבטיח ב 100% את הקרן הנומינלית אם מחזיקים בפיקדון עד לסיומו.
הפיקדון אינו נושא ריבית.
עם זאת, המפקיד עשוי?? להינות ממענק מותנה בעליית המדד.
מדד המניות אליו צמודה התוכנית במנגנון חישוב שיתואר בהמשך הינו מדד המניות NIKKEI 225 – שהינו מדד של 225 החברות הסחירות ביותר בבורסה היפנית.

 • סכום מינימום לפיקדון: 5,000$

הפיקדון המובנה מוצע עד ה 27.2.2006 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.

תנאי המענק המותנה הקשור לעליית מדד המניות NIKKEI 225

 1. ב 28.2.2006 ייבדק האם מדד ה NIKKEI 225 עלה ב 15% או יותר לעומת נקודת ההתחלה ב 28.2.2006.
 2. אם מדד ה NIKKEI 225 מה 28.2.2008 עלה ב15% או יותר לעומת נקודת ההתחלה הרי שהמשקיע יקבל בסיום התוכנית (כעבור 3 שנים) את קרן ההשקעה ו 21% תשואה.
  אם מדד ה NIKKEI 225 מה 28.2.2008 לא עלה ב 15% או יותר הרי שהמשקיע יקבל בסיום התוכנית את קרן ההשקעה ואת העלייה של מדד ה NIKKEI 225. עלייה זו תחושב כך שמדד הפתיחה מה 28.2.2006 יושווה לממוצע שבועי של המדד במשך השנה השלישית.

שיטת חישוב הממוצע השבועי בשנה האחרונה של ההשקעה מקטינה את התנודתיות במדד. אם המדד ירד בחדות לקראת סוף התוכנית שיטת הממוצע תקטין את השפעת הנפילה במדד. אם המדד יעלה לקראת סוף התוכנית שיטת הממוצע תקטין את היקף המענק ללקוח.

 • הבנק רשאי לשנות או להפסיק את שיווק המוצר בכל עת.
 • שיעור מיסוי ישראלי 20%.

יתרונות הפקדון המובנה

 1. הבטחת 100% מהקרן הנומינלית אם תוחזק התוכנית עד לסיומה.
 2. אפשרות סולידית להשקעה במניות יפן ללא סיכון הקרן.
 3. תקופת השקעה בינונית – 3 שנים.
 4. מנגנון חישוב ברור.

חסרונות הפקדון המובנה

 1. משיכת התוכנית לפני סיומה מותנה בהסכמת הבנק וכרוכה בתשלום קנס שבירה כבד שיפגע בקרן.
 2. בעת תרחיש לפיו מדד ה NIKKEI 225 יעלה בפחות מ 13.5% במהלך חיי התוכנית הרי שהלקוח יזוכה בפחות ממה שיכול היה לקבל אם היה משקיע בפיקדון דולרי רגיל לתקופה של 3 שנים – ריבית בשיעור
  של כ 4.2%-4.3%. לכן, בעת תרחיש זה יפסיד הלקוח את הריבית האלטרנטיבית.

ניתוח פקדון מובנה המוצע ע""י בנק דיסקונט

ניתן להצטרף עד 2.2.2006 או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם.
יש לפנות לבנקאי ולקרוא את עלון הבנק בטרם השקעה בפועל על מנת לוודא שלא חלו שינויים מאז נכתב ניתוח זה.

 • תחילת הפיקדון 2.2.2006
 • תאריך פירעון הפיקדון 2.8.2007
 • סכום השקעה מינימלי 5,000 $
 • דגימת מדד בסיס בתחילת הפיקדון בתאריך 2.2.2006
 • דגימת מדד בסיום הפיקדון בתאריך 30.7.2007

מנגנון החישוב:

בסיום הפיקדון המובנה יקבל המשקיע אחת מהשניים'
מדי יום ייבדק האם מדד ה Nikkei 225 עלה ב30% או יותר לעומת מדד הבסיס:

 1. אם עלה הרי שמשקיע יקבל בסיום הפיקדון את קרן השקעתו + ריבית בשיעור של 10%.
 2. אם המדד לא עלה ביותר מ 30% המשקיע יקבל בסיום הפיקדון את קרן השקעתו + ריבית ששיעורה זהה לשיעור עליית מדד ה Nikkei 225 בתקופת הפקדון.

עם זאת, והיה ומדד ה Nikkei 225 ירד בתקופת הפיקדון יקבל המשקיע לפחות את קרן השקעתו.
לכן , קיימת אפשרות לתשואה של 0%-29.99% בתקופת הפקדון.

יתרונות הפקדון המובנה

 1. הקרן הדולרית מובטחת ב100% עם סיום הפקדון
 2. הפיקדון מציע השקעה במניות יפן (הנחשבות להשקעה אטרקטיבית כיום).
 3. תקופת השקעה קצרה יחסית.

חסרונות הפקדון המובנה

 1. אין אפשרות למשיכה מוקדמת.
 2. ייתכן תרחיש לפיו יקבל הלקוח רק את קרן השקעתו ללא ריבית או עם ריבית נמוכה מאוד לעומת אלטרנטיבות אחרות.
 • מיסוי על הריבית/מענק 15%-20%

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר