Three Year Autocall Certificate EURO Eurostoxx, Nikkei, Swiss market index, S&P500   (ינואר 6, 2008)

להלן ניתוח הצעת FIBI Bank UK, הבינלאומי בלונדון לגבי פיקדון מובנה באירו לחובבי הסיכון, המשלם ריבית מותנית בשיעור של 10% לשנה.

לבעלי חשבון בבנק הבינלאומי בישראל ? לעיתים מאפשר הבנק בלונדון את רכישת הפיקדון דרך החשבון בישראל.פנו אלי כדי לקבל פרטים נוספים.

הערה: ניתוח התוכנית נעשה ע"ס פרוספקט התוכנית כפי שפרסם הבנק.

מומלץ לוודא עם הפקיד בבנק, בטרם ההשקעה בפועל כי לא חלו שינויים בנתוני התוכנית וכי הנתונים המפורטים מטה משקפים נכונה את התוכנית שמציע הבנק.

שימו לב כי פיקדון מובנה זה לא מתחייב לשמור על הקרן (ישא ריבית בתנאים מסוימים) ולכן הוא אינו סולידי. פקדון מובנה זה יכול להתאים לחלק התנודתי של תיק הנכסים וכמו כן גם לחלק המטח"י (מטבע חו"ץ), במקרה זה אירו.

להלן תאור הפקדון המובנה:

פיקדון מובנה (סטרקצ'ר) לתקופה של 3 שנים (החל מ 27.9.2007 ועד 18.10.2010) המאפשר להשקיע במניות העולם, להינות מהגנה של עד 47%!!! מפני ירידה בערכן של המניות שפקדון מובנה זה צמוד אליהן ולקבל בתנאים מסוימים ריבית של 10% בשנה.

מדדי המניות שפקדון מובנה זה מתייחס אליהן כוללים את:

 • EuroStoXX-SX5e -מניות אירופה
 • Nikkei 225 – NKY – מניות יפן
 • Swiss Market Index – SMI – מניות שוויץ
 • S&P500 – SPX – מניות ארה"ב

א. תהליך החישוב

(1) בדיקת זכאות לקבלת ריבית

המשקיע יקבל בסוף כל שנה של הפיקדון המובנה 10% ריבית על הקרן וזאת בתנאי שמיום הנפקת הסטרקצ'ר ועד עת התשלום של הריבית, אף אחד מהמדדים שהוזכרו לא ירד ב-47% או יותר מערכם ב 27-9-07 (ראה ערכי המדדים ב 27-9-07 בנספח בסוף המאמר).

כלומר אם אף אחד מהמדדים SX5E, NKY SMI, SPX לא ירד ב 47% או יותר מערכם ההתחלתי הרי שהמשקיע זכאי לריבית בשיעור של 10% באותה שנה שנבדקה.

התרחיש הטוב ביותר עבור הלקוח הינו התרחיש לפיו יקבל ריבית בשיעור של 10% מדי שנה במשך שלוש שנות הסטרקצ'ר. זה יקרה במידה ובמשך כל שלושת שנות חיי הפקדון המובנה, אף אחד מהמדדים לא ירד בשום שלב ב-47% או יותר מערכו ההתחלתי ב 27-9-07.

(2) מתי נקבל את הקרן או חלקה

(2א) חישוב בתום שנה ראשונה

בסיום השנה הראשונה בודק המנפיק (Commerzbank) אפשרות לפירעון מוקדם. המנפיק בודק האם כל ארבעת המדדים

SX5E, NKY SMI, SPX
נסגרו במועד הבדיקה הראשון (ב 15-10-2008) בערך גבוה או שווה לערכם ההתחלתי מ 27-9-07.
אם אכן כך וכל מדדי המניות עלו או לפחות נשארו ברמתם המקורית הרי שהמשקיע יקבל את קרן ההשקעה והסטרקצ'ר יסתיים.

התרחישים האפשריים הם:

דוגמא 1: אם במועד הבדיקה הראשונה בסיום השנה הראשונה, כל אחד מהמדדים היה ב115% לעומת ערכו ההתחלתי ומעולם לא ירד ב-47% או יותר – אזי המשקיע יקבל ריבית בשיעור של 10% ,את הקרן שהשקיע והסטרקצ'ר יסתיים.
כאן למעשה המשקיע מקבל 10% על השקעתו על אף שמדדי המניות שהסטרקצ'ר צמוד אליהן עלו ביותר והוא מפספס את הפער.

דוגמא 2: אם במועד הבדיקה הראשונה, בסיום השנה הראשונה כל אחד מהמדדים נסגר ב115% מערכו ההתחלתי (כלומר כולם היו חיוביים בסוף השנה הראשונה) וכן לפחות אחד מהמדדים ירד ב-47% או יותר במהלך אותה שנה ראשונה – אזי המשקיע לא יקבל את תשלום הריבית, כן יקבל את הקרן שהשקיע והסטרקצ'ר יסתיים. כאן למעשה המשקיע קיבל את הקרן ולא קיבל פיצוי על עליית מדדי המניות שהסטרקצ'ר צמוד אליהן.

דוגמא 3: אם במועד הבדיקה הראשונה בסיום השנה הראשונה כל אחד מהמדדים ירד ב-10% מערכו ההתחלתי ומעולם לא ירד ב-47% או יותר ? אזי המשקיע יקבל ריבית בשיעור של 10% והסטרקצ'ר (פקדון מובנה) ימשיך לשנה השנייה. כלומר על אף העובדה שמדדי המניות שהסטרקצ'ר צמוד אליהן ירדו, המשקיע קיבל תשואה חיובית לאותה שנה. זהו המצב האידיאלי למשקיע בסטרקצ'ר זה, שכן אם יש ירידות (עד מידה מסוימת) הוא עדיין מרוויח.

דוגמא 4: אם במועד הבדיקה הראשונה בסיום השנה הראשונה כל אחד מהמדדים ירד ב-10% מערכו ההתחלתי וכן לפחות אחד מהמדדים ירד ב-47% או יותר במהלך אותה שנה ראשונה ? אזי המשקיע לא יקבל ריבית והסטרקצ'ר ימשיך לשנה השניה. כלומר בדומה למצב של השקעה במניות שערכן ירד לא יקבל המשקיע תשואה על הקרן.

(2ב)
חישוב בתום שנה שניה

בסיום השנה השניה של הפיקדון המובנה בודק המנפיק שוב אפשרות לפירעון מוקדם. המנפיק בודק האם כל אחד מארבעת המדדים

SX5E, NKY SMI, SPX

נסגר במועד הבדיקה השניה ב 14-10-2009 בערך גבוה או שווה לערכם ההתחלתי מ 27-9-07. אם אכן כך וכל מדדי המניות עלו או לפחות נשארו בערכם ההתחלתי הרי שהמשקיע יקבל את קרן ההשקעה והסטרקצ'ר יסתיים.

כלומר, הסטרקצ'ר ימשיך לשנה השניה רק במקרה ובתום השנה הראשונה לפחות אחד מהמדדים ירד מתחת לערכו ההתחלתי מ27-9-07. כך, גם המשך הסטרקצ'ר בשנה השלישית אפשרי רק אם בשנה השנייה אחד או יותר
מהמדדים ירד/ו מתחת למדד ההתחלה.

(2ג) מה קורה בתום השנה השלישית להשקעה

המשקיע יקבל את הקרן בחזרה בתנאי ש:

(2ג'1)
כל ארבעת המדדים בתאריך 14-10-2010 סגרו בערך שווה או גבוה מערכם ההתחלתי ב 27-9-07.

או

(2ג'2)
בתאריך 14-10-2010

אחד או יותר מהמדדים מתחת למדד ההתחלתי אבל אף אחד מהם מעולם לא ירד מעבר ל 47% מערכו ההתחלתי ב 27-9-07.

אחרת אם לפחות אחד מהמדדים ירד מתחת למדד ההתחלה ולפחות אחד מהמדדים ירד ב- 47% או יותר מערכו ההתחלתי במהלך כל השלוש שנים, הלקוח יקבל רק חלק מהקרן על פי החישוב הבא:

בוחרים את המדד שירד יותר מכל שאר המדדים (על פי מחירו מ 14-10-2010 לעומת ערכו ההתחלתי ב 27-9-07), נניח שמדד זה ירד ב-60%. או אז יקבל הלקוח בסיום השנה השלישית את הקרן בניכוי ה-60%, ז"א הלקוח יקבל חזרה רק 40% מההשקעה.

דוגמה נוספת קצת פחות דרסטית, אם המדד הגרוע ביותר ירד ב10%, או אז הלקוח יקבל 90% מהקרן שהושקעה.

שונות

 • המנפיק הוא: Commerzbank
 • סטרקצ'ר נסחר נכון ל 7-1-2008 במחיר 92 (לעומת 100 בהנפקה).בעת הרכישה בפועל יש כמובן לברר את מחירו העדכני.
 • מינימום להשקעה 10,000 EURO
 • שיעור מיסוי ישראלי 15%-20% על הריבית השנתית

יתרונות

 1. אפשרות להשקעה במניות וקבלת רווחים מהם גם בעת ירידות חדות (עד 47%).
 2. מנגנון חישוב ברור.

חסרונות

 1. אין הבטחה לשמירה על הקרן או אף על חלקה.
 2. משיכת התוכנית לפני סיומה מותנה בהסכמת הבנק וכרוכה בתשלום קנס שבירה כבד שיפגע בקרן.
 3. ייתכן תרחיש לפיו התוכנית תיפרע ללא קבלת ריבית תוך פגיעה בקרן – כך יקרה אם הירידות במדדי המניות יימשכו בכל שלוש שנות הסטרקצ'ר ואף יחריפו מאוד בסיומו.

נספח

א.
מדדי ההתחלה
– לכל אחד ממדדי המניות הנכללים בפיקדון, מדד התחלה שהינו שער הסגירה של אותו מדד ב27-9-07

להלן מדדי ההתחלה בנקודות:

 • 4,388.98 SX5E
 • 16,832.22 NKY
 • 8,886 SMI
 • 1,531.38 SPX

ב.
תאריך השערוך האחרון בו ימדדו המדדים בסל
: 14-10-2010.

ג.
מדדי הגבול
: חישוב ערך המדדים בירידה של 47% ממדדי ההתחלה:

 • 2,326.1594 SX5E
 • 8,921.0766 NKY
 • 4,709.58 SMI
 • 811.6314 SPX

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר