היכרות עם שתי אלטרנטיבות השקעה לאגרות החוב השקליות   (ינואר 31, 2007)

הקדמה

החל מאוקטובר 2006 הוריד בנק ישראל את הריבית בארץ ב 1.25% מרמות של 5.50% ל 4.25%. הסיבה העיקרית לירידת הריבית הייתה חריגה מיעד האינפלציה. רמת האינפלציה בשנת 2006 הייתה שלילית בעוד היעד אליו כיוונו היה 1%-3%.

תהליך ירידת הריבית השפיע על התשואות באגרות החוב הנסחרות בבורסה ובחלקן ניתן היה לראות ירידת תשואה שנתית לפדיון של 1.5% !!! במהלך החודשים האחרונים.

אם באוגוסט 2006 עוד אפשר היה להשקיע במק"מ (= מלווה קצר מועד, מק"מ הינה אגרת חוב קצרת טווח – עד לתקופה של שנה הנסחרת בבורסה תמורת הבטחת הקרן שהושקעה בסוף חיי האגרת ותוספת ריבית) לשנה שתשואתו השנתית ברוטו הייתה 5.9%, הרי שכיום בסוף ינואר 2007 נושא המק"מ לשנה תשואה שנתית נמוכה בהרבה בשיעור של 4.45%.

כך גם קרה לאגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות מסוג שחר לתקופה של 3-5 שנים שספגו ירידת תשואה בשיעור של כ 1%-1.3%.

ירידת הריבית הביאה משקיעים רבים לחפש דרכים שיאפשרו להם להגדיל את התשואה בתיק.


החיפוש אחר אפיקי השקעה אלטרנטיבים

נקודת הפתיחה בחיפוש אחר תשואות שקליות (לא צמודות) גבוהות יותר הינה הקביעה מהן התשואות שניתן להשיג כיום באגרות חוב ממשלתיות שקליות הנסחרות בבורסה.

נכון לסוף ינואר 2007 הציעה אגרת חוב ממשלתית שקלית (שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן) מסוג מק"מ (לתקופה של שנה) : 4.45% ברוטו לשנה.

נכון לסוף ינואר 2007 הציעה אגרת חוב ממשלתית שקלית (שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן) מסוג שחר (לתקופה של 3-5 שנים): 5%-5.2% ברוטו לשנה.

בנוסף לאגרות האמורות קיימות מאות אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות המציעות מגוון סוגי הצמדה, תקופות ותשואות.

בדף מאמר זה נציג לכם שתי אגרות חוב מובנות המיוחדות בתשואתן ובתנאים לתשלום אותה תשואה.

שתי אגרות חוב מובנות שמעניין להכיר
א. אג"ח שחרית אג"ח ג' מס' ני"ע 1099563

שחרית ג' הינה אג"ח שיקלית (שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן) הנושאת בתנאים מסוימים ריבית שנתית של 9%.

תשלום הריבית מותנה בגובה ריבית התלבור (הריבית הבין בנקאית על פקדונות שקליים. ר' נספח א' לשיעורי ריבית התלבור ל 12 חודשים בשנים האחרונות) ל 12 חודשים.

הריבית על איגרת החוב תשולם מידי שלושה חודשים רק עבור הימים בהם היתה ריבית התלבור ל 12 חודשים בין 0%-7%. (כיום ריבית התלבור ל 12 חודשים הינה בשיעור של 4.82%.)

תאריך פירעונה של שחרית ג' הוא 1.12.2016.

איגרת החוב מדורגת + AA ע"י מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך והיא מונפקת בשיתוף עם Dresdner Bank, שאף מגבה את איגרת החוב.

למנפיקים (ורק להם) זכות לפדיון מוקדם של איגרת החוב מידי שלושה חודשים.

יתרונות

 1. הריבית המוצעת גבוהה מאוד לעומת המקובל באגרות חוב המדורגות גבוה לתקופות דומות.
 2. יצוין כי תשואת אגרות החוב השקליות מסוג שחר ירדה בתקופה האחרונה, עובדה שהגדילה את האטרקטיביות של השחרית. תשואת אג"ח שחר ל-5 שנים הינה כיום כ-5.2% לשנה ותשואת השחר ל-9 שנים עומדת על כ-5.5% לשנה. תשואה של 9% בשחרית גבוהה בכ-60% מהשחר הארוך.

חסרונות

 1. יש לזכור כי ייתכנו מצבים בהם הריבית לא תשולם כלל. מצבים אלה כוללים תרחיש בו התלבור חורג מהטווח המותר וכן כאשר החברה המנפיקה את אגרת החוב המובנת מחליטה להפסיק את התוכנית ולשלם את הקרן והריבית היחסית שהצטברה עד אז – כפי שקרה למשקיעי שחרית אג"ח ב' שהחזיקו בה 9 חודשים מההנפקה ועד לקריאה המוקדמת לפירעון.
 2. משקיעים שלא שילמו להם ריבית כי ריבית התלבור חרגה מהטווח, מאבדים למעשה הכנסה אלטרנטיבית. לו היו משקיעים באג"ח שחר רגילה היו מקבלים ריבית שנתית בשיעור של כ 5.5% ברוטו.
 3. בנוסף, משקיעים שפרעו להם את האג"ח מוקדם מתאריך הפירעון המקורי מפסידים את ההכנסה המיוחלת של 9% לשנה עבור התקופה שנותרה עד הפירעון. משקיעים כאלה מוצאים עצמם בשוק עם כספים פנויים להשקעה בתנאים שהם בדרך כלל פחות טובים. כדאיות ההשקעה במחיר השוק תיבחן תמיד אל מול האפשרות לפירעון מוקדם אף בשלושת החודשים הראשונים לרכישת האגרת חוב.

פרטים נוספים

נכון ל 31.1.2007 היה מחיר שחרית אג"ח ג' : 102.21 אג'.
סחירותה של שחרית ג' גבוהה וב 12 החודשים האחרונים נע מחזור המסחר היומי בטווח של 4-6 מליוני שקלים.

כאשר יחל חשש לעליות ריבית בארץ ייתכן שיהיה כדאי מאוד לממש האחזקה באג"ח זו שכן היא עלולה לספוג הפסדי הון ניכרים.

הערה נוספת: בימים הקרובים תונפק לציבור אגרת חוב שחרית ד' אשר תציע ריבית שנתית בשיעור של 9% לשנה כל עוד ריבית התלבור ל 12 חודשים תהא בטווח של 0%-6.5% ואשר החברה המנפיקה תוכל לקרוא לה לפדיון מוקדם רק בתום שנה מיום הנפקתה.

ב. אשל אג"ח ב' מס' ני"ע 1092170

אשל אג"ח ב' הינה אגרת חוב שיקלית מובנית הנושאת בתנאים מסוימים את ריבית התלבור ל 3 חודשים (הריבית הבין בנקאית על פקדונות שקליים. ר' נספח ג' לשיעורי ריבית התלבור ל 3 חודשים בשנים האחרונות) פלוס מרווח.

הריבית על איגרת החוב תשולם מידי שלושה חודשים רק עבור הימים בהם היתה ריבית הליבור הדולרית ל 3 חודשים (הריבית הבין בנקאית על פקדונות דולרים הנקבעת בבנקים בלונדון. ר' נספח ב' לשיעורי ריבית הליבור הדולרי ל 3 חודשים בשנים האחרונות) בין 0%-6.1%. (נשים לב שכאן התנאי הוא לגבי ריבית דולרית בטווח מסוים ולא ריבית שיקלית). (כיום ריבית הליבור הדולרי ל 3 חודשים הינה בשיעור של 5.36%.).

בפועל שולמה באגרת אשל ב' בשנים 2005-2006 ריבית שנתית בשיעור של כ6%-8% בשנה. תאריך הפירעון של אשל ב' הוא 26.2.2017.

איגרת החוב מדורגת AAA ע"י מעלות ולמנפיקים (ורק להם) זכות לפדיון מוקדם של איגרת החוב מידי שלושה חודשים.

יתרונות

 1. הריבית המוצעת גבוהה מאוד לעומת המקובל באגרות חוב המדורגות גבוה לתקופות דומות.
 2. יצוין כי תשואת אגרות החוב השקליות מסוג שחר ירדה בתקופה האחרונה וכן הריבית בארה"ב ירדה, עובדה שהגדילה את האטרקטיביות של האשל ב'. תשואת אג"ח שחר ל-5 שנים הינה כיום כ-5.2% לשנה ותשואת השחר ל-9 שנים עומדת על כ-5.5% לשנה. תשואה של 6%-8%
  באשל גבוהה בכ-10%-45% מהשחר הארוך.

חסרונות

 1. יש לזכור כי ייתכנו מצבים בהם הריבית לא תשולם כלל. מצבים אלה כוללים תרחיש בו הליבור חורג מהטווח המותר וכן כאשר החברה המנפיקה מחליטה להפסיק את התוכנית ולשלם את הקרן והריבית היחסית שהצטברה עד אז.
 2. משקיעים שלא שילמו להם ריבית כי הליבור חרגה מהטווח, מאבדים למעשה הכנסה אלטרנטיבית. לו היו משקיעים באג"ח שחר רגילה היו מקבלים ריבית שנתית בשיעור של כ 5.5% ברוטו.
 3. בנוסף, משקיעים שפרעו להם את האג"ח מוקדם מתאריך הפירעון המקורי מפסידים את ההכנסה הגבוהה עבור התקופה שנותרה עד הפירעון. משקיעים כאלה מוצאים עצמם בשוק עם כספים פנויים להשקעה בתנאים שהם בדרך כלל פחות טובים. כדאיות ההשקעה במחיר השוק תיבחן תמיד אל מול האפשרות לפירעון מוקדם אף בשלושת החודשים הראשונים לרכישת האגרת.

פרטים נוספים

נכון ל 31.1.2007 היה מחיר אשל ב' : 94.5 אג'.

סחירותה של אשל ב' אינה גבוהה וב 12 החודשים האחרונים נע מחזור המסחר היומי בהיקף של 200 א' שקלים.

כאשר יחל חשש לעליות ריבית  בארה"ב ייתכן מאוד שיהיה כדאי לממש האחזקה באג"ח זו שכן היא עלולה לספוג הפסדי הון ניכרים.

נספח א' : ריבית התלבור ל 12 חודשים

נספח ב' : ריבית הליבור הדולרי ל 3 חודשים

נספח ג': נתוני ריבית התלבור ל 3 חודשים


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר