ניתוח פקדונות מובנים המוצעים בימים אלה ע"י Citibank   (פברואר 15, 2005)

להלן ניתוח פקדונות מובנים המוצעים בימים אלה ע""י Citibank,

הערה: ניתוח התוכניות נעשה ע""ס פרוספקט התוכנית בבנק (נכון ל 15.2.2006).
כדאי לוודא עם הפקיד/ה הבנק בטרם ההשקעה בפועל בפקדון המובנה כי לא חלו שינויים בנתוני התוכנית וכי הנתונים המפורטים מטה משקפים נכונה את התוכנית שמציע הבנק.

ThreeYear USD Principal protected certificate Linked to
the Dow Jones Eurostoxx50 Index


פיקדון מובנה 
דולרי לתקופה של שלוש שנים (החל מ 20.2.2006 ועד 27.2.2009) המבטיח ב 100% את הקרן דולרית נומינלית אם מחזיקים בפיקדון עד לסיומו.

הפיקדון המובנה מבטיח ריבית מינימלית של 5% לכל תקופתו.
המפקיד עשוי להינות ממענק המותנה בחישוב מיוחד (ר' הסבר מפורט מטה) הקשור בשינויי מדד הDow Jones Eurostoxx50 (מדד 50 מניות החברות הגדולות באירופה).

 • הבנק המנפיק והאחראי : BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. דירוג AA.
 • סכום מינימום לפיקדון: 70,000 $ ובכפולות של 1,000$ לאחר מכן.
 • הפיקדון מוצע עד ה 20.2.2006 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.

מנגנון חישוב המענק

מדי חודש (בתאריכים מוכתבים מראש) החל ב 23 פברואר 2006 ו עד ל23 פברואר 2009, יירשם מדד ה
Dow Jones Eurostoxx50.

כך מדי שנה בין פברואר לפברואר של השנה הבאה יאותר החודש ה""גרוע"" ביותר בו המדד עלה הכי מעט או ירד הכי הרבה. (פברואר 2006-פברואר 2007, פברואר 2007-פברואר , 2008 ,פברואר 2008-פברואר 2009).

לאחר איתור החודשים הגרועים ביותר עבור שנת 2006, 2007 ו 2008 יחושב חישוב נפרד לכל שנה כך שביצוע המדד הגרוע לאותה שנה יתווסף ל 10%.

כך ש:
חישוב תוצאת שנה = (0, 10%+שינוי במדד בחודש הגרוע ביותר)MAX

כך למשל אם המדד החודשי הגרוע ביותר בשנת 2006 ירד בשיעור 3% – חישוב התוצאה המייצגת לאותה שנה יהיה 7% (=10%-3%).

אם המדד החודשי הגרוע ביותר בשנת 2007 ירד בשיעור הגבוה מ10% למשל ירידה של 14% – החישוב לאותה שנה יהיה 0. כלומר קיימת הגבלה על הירידה במדד והפגיעה בתשואה.

אם המדד החודשי הגרוע ביותר בשנת 2008 עלה בשיעור של 4% – התוצאה המייצגת לאותה שנה תהיה 14% (=10%+4%).

בסיום 3 השנים יסוכמו שלושת התוצאות למשל:
7%, 0% ו 14% והמשקיע יקבל את המקסימום בין:
קרן ההשקעה + 5%

לבין קרן ההשקעה וסכום 3 התוצאות.

בדוגמא הזו המשקיע יקבל 21% בנוסף לקרן ההשקעה.
שיעור מיסוי ישראלי מקסימלי 20%.

יתרונות הפקדון המובנה

 1. הבטחת 100% מהקרן הנומינלית אם תוחזק התוכנית עד לסיומה.
 2. אפשרות סולידית להשקעה במניות אירופה ללא סיכון הקרן.
 3. תקופת השקעה קצרה – בינונית : 3 שנים.
 4. מנגנון חישוב ברור.


חסרונות הפקדון המובנה

 1. משיכת התוכנית אינה אפשרית אלא בהסכמת הבנק וכרוכה בקנס שבירה גבוה הפוגע בקרן ההשקעה.
 2. בעת תרחיש לפיו המשקיע יקבל תשואה נמוכה מ 11.4% בסיום חיי התוכנית הרי שהלקוח יזוכה בפחות ממה שיכול היה לקבל לו היה משקיע באגרת חוב דולרית מדורגת AA- ומעלה לתקופה של שלוש שנים – ריבית שנתית בשיעור של כ 3.8% לכן, בעת תרחיש זה יפסיד הלקוח את הריבית האלטרנטיבית.

Three Year USD Principal protected Note Linked to Crude Oil

פיקדון מובנה דולרי לתקופה של שלוש שנים (החל מ 7.3.2006 ועד 23.3.2009) המבטיח ב 100% את הקרן הדולרית הנומינלית אם מחזיקים בפיקדון עד לסיומו.

המפקיד בפקדון המובנה עשוי להינות ממענק המותנה בחישוב מיוחד (ר' הסבר מפורט מטה) הקשור בשינויי מחיר הנפט הגולמי. מחיר הנפט ייקבע עלפי מחיר חוזה קצר מועד (לחודש) Short term 1 month CL1 Futures contract הנסחר ב NYMEX exchange.

 • הבנק המנפיק והאחראי : JP Morgan International Derivatives Ltd דירוג AA-.
 • סכום מינימום לפיקדון: 65,000 $ ובכפולות של 1,000$ לאחר מכן.
 • הפיקדון מוצע עד ה 7.3.2006 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.

מנגנון חישוב המענק

ב8.3.2006 נקבע גבול עליון – מדד הסגירה של מחיר החוזה+ 55%.

מדי יום בתקופה שבין 8.3.2006 ועד 9.3.2009 ייבדק האם הגיע מדד הסגירה היומי לגבול העליון.

אם מדד הסגירה היומי בתקופה האמורה עלה ב55% ומעלה לעומת מדד הסגירה ב8.3.2006 הרי שהלקוח יקבל בפירעון את קרן ההשקעה+ 15.5%.

אם מדד הסגירה היומי בתקופה האמורה עלה בין 0%-54.99% לעומת מדד הסגירה ב 8.3.2006 הרי שהלקוח יקבל בפירעון את קרן ההשקעה+ 100% מעליית המדד המחושבת בין מדדי הסגירה של 8.3.2006-9.3.2009. לכן כאן התשואה יכולה לנוע בטווח של 0%-54.99%.

אם מדד הסגירה היומי בתקופה האמורה לא עלה מעבר ל54.99% לעומת מדד הסגירה ב8.3.2006 ולבסוף ירד לעומת מדד זה הרי שהלקוח יקבל בפירעון את קרן ההשקעה בלבד.

 • שיעור מיסוי ישראלי מקסימלי 20%.

יתרונות הפקדון המובנה

 1. הבטחת 100% מהקרן הנומינלית אם תוחזק התוכנית עד לסיומה.
 2. אפשרות סולידית להשקעה בסחורות (נפט) ללא סיכון הקרן.
 3. תקופת השקעה קצרה – בינונית : 3 שנים.
 4. מנגנון חישוב ברור.

חסרונות הפקדון המובנה

 1. משיכת התוכנית אינה אפשרית אלא בהסכמת הבנק וכרוכה בקנס שבירה גבוה הפוגע בקרן ההשקעה.
 2. בעת תרחיש לפיו המשקיע יקבל תשואה נמוכה מ 11.4% בסיום חיי התוכנית הרי שהלקוח יזוכה בפחות ממה שיכול היה לקבל לו היה משקיע באגרת חוב דולרית מדורגת AA- ומעלה לתקופה של שלוש שנים – ריבית שנתית בשיעור של כ 3.8% לכן, בעת תרחיש זה יפסיד הלקוח את הריבית האלטרנטיבית.

Three Year Euro Principal protected Note Linked to Crude Oil

פיקדון מובנה אירו לתקופה של שלוש שנים (החל מ 7.3.2006 ועד 23.3.2009) המבטיח ב 100% את הקרן באירו הנומינלית אם מחזיקים בפיקדון עד לסיומו.

המפקיד עשוי להינות ממענק המותנה בחישוב מיוחד (ר' הסבר מפורט מטה) הקשור בשינויי מחיר הנפט הגולמי. מחיר הנפט ייקבע עלפי מחיר חוזה קצר מועד (לחודש) Short term 1 month CL1 Futures contract הנסחר ב NYMEX exchange.

 • הבנק המנפיק והאחראי : JP Morgan International Derivatives Ltd דירוג AA-.
 • סכום מינימום לפיקדון: 50,000 אירו ובכפולות של 1,000 אירו לאחר מכן.
 • הפיקדון מוצע עד ה 7.3.2006 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.

מנגנון חישוב

המענק ב8.3.2006 נקבע גבול עליון – מדד הסגירה של מחיר החוזה+ 50%.

מדי יום בתקופה שבין 8.3.2006 ועד 9.3.2009 ייבדק האם הגיע מדד הסגירה היומי לגבול העליון.

אם מדד הסגירה היומי בתקופה האמורה עלה ב50% ומעלה לעומת מדד הסגירה ב8.3.2006 הרי שהלקוח יקבל בפירעון את קרן ההשקעה+ 9%.

אם מדד הסגירה היומי בתקופה האמורה עלה בין 0%-49.99% לעומת מדד הסגירה ב 8.3.2006 הרי שהלקוח יקבל בפירעון את קרן ההשקעה+ 100% מעליית המדד המחושבת בין מדדי הסגירה של 8.3.2006-9.3.2009. לכן כאן התשואה יכולה לנוע בטווח של 0%-49.99%.

אם מדד הסגירה היומי בתקופה האמורה לא עלה מעבר ל49.99% לעומת מדד הסגירה ב8.3.2006 ולבסוף ירד לעומת מדד זה הרי שהלקוח יקבל בפירעון את קרן ההשקעה בלבד.

 • שיעור מיסוי ישראלי מקסימלי 20%.

יתרונות הפקדון המובנה

 1. הבטחת 100% מהקרן הנומינלית אם תוחזק התוכנית עד לסיומה.
 2. אפשרות סולידית להשקעה בסחורות (נפט) ללא סיכון הקרן.
 3. תקופת השקעה קצרה – בינונית : 3 שנים.
 4. מנגנון חישוב ברור.

חסרונות הפקדון המובנה

 1. משיכת התוכנית אינה אפשרית אלא בהסכמת הבנק וכרוכה בקנס שבירה גבוה הפוגע בקרן ההשקעה.
 2. בעת תרחיש לפיו המשקיע יקבל תשואה נמוכה מ 5.4% בסיום חיי התוכנית הרי שהלקוח יזוכה בפחות ממה שיכול היה לקבל לו היה משקיע באגרת חוב באירו המדורגת AA- ומעלה לתקופה של שלוש שנים – ריבית שנתית בשיעור של כ 1.8% לכן, בעת תרחיש זה יפסיד הלקוח את הריבית האלטרנטיבית.

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן