היכרות עם 3 חלופות להשקעה במניות מדד ה-Dow Jones Euro Stoxx 50   (יוני 20, 2007)

במאמר זה אציג לפניכם ובעיקר לחובבי הסיכון, 3 חלופות מעניינות להשקעה ספקולטיבית על מדד ה Dow Jones Euro Stoxx 50 (=יורו סטוקס 50).

מדד היורו סטוקס 50, מכיל 50 מניות של חברות גדולות ומבוססות ממדינות אירופה המובילות במונחי שווי שוק וסחירות. בין השאר ניתן למצוא ביניהן את Nokia OYJ, BNP Paribas, Telefonica SA ועוד.

בבואנו להשקיע במדד זה ובכלל בכל השקעה פיננסית, מומלץ תמיד להשוות בין כל החלופות האפשריות ולבחור את החלופה המתאימה ביותר לנו.

היום נכיר 3 חלופות, להלן פרטיהן :

א. אגרת חוב שחרית מוצר אג"ח א'
מס ' נייר ערך 1103803 (מבית אקספרט פיננסים)

 • תאריך הפירעון 16.12.2008 (טווח קצר).
 • קרן אגרת החוב והריבית אינן צמודות למדד המחירים לצרכן.
 • אגרת החוב מגובה באמצעות השקעה ב NOTE שמנפיק Common Bank of Australia.
  ההנפקה זכתה לדירוג AAA הנחשב גבוה מאוד ומייצג יכולת כיסוי גבוהה של ההתחייבות.
 • בתאריך הפירעון יקבל המשקיע תשואה הקשורה בשינוי במדד היורו סטוקס 50.

ראשית, מחושב מדד הבסיס של האג"ח – מדד זה שווה למדד הסגירה של היורו סטוקס 50 מיום 24.5.2007 , כלומר 4452.7 נק'.
אחריו מחושב מדד הסגירה של האג"ח, השווה למדד הסגירה של היורו סטוקס 50 שיהיה ב 24.11.2008.

תרחיש א':

 • אם בעת הפירעון, מדד הסגירה של האג"ח גבוה ממדד הבסיס של האג"ח, או אז יקבל המשקיע במועד הפירעון את הקרן שהשקיע ועוד ריבית ששיעורה כשיעור השינוי שבין מדד הסגירה של האג"ח לעומת מדד הבסיס של האג"ח.

לדוגמא: מדד הסגירה 4898 נק'.
המשקיע זכאי בפירעון האג"ח לקרן השקעתו + 10%
.10% הם השינוי בין 4898 נק' למדד הבסיס 4452.7 נק'.

זוהי למעשה תוצאה זהה להשקעה במניות מדד היורו סטוקס 50 וקבלת מלוא העלייה במדד המניות. המשקיע מקבל את מלוא העלייה במדד גם אם
המדד ירד במשך חיי האג"ח. התשואה נקבעת רק על פי מדד הסגירה של האג"ח.

תרחיש ב':

 • אם בעת הפירעון, מדד הסגירה של האג"ח נמוך ממדד הבסיס של האג"ח. הרי שחלה
  ירידה במדד המניות ולכן בודקים תנאי נוסף:

  • בכל נקודת זמן במהלך חיי האג"ח לא ירד מדד המניות ב20% או יותר ממדד הבסיס של האג"ח. כלומר, המדד לא ירד במהלך חיי האג"ח אל 3562.16 או מעבר לו.

או אז, המשקיע זכאי בעת פירעון האג"ח לקרן שהשקיע ועוד ריבית ששיעורה כשיעור השינוי המוחלט שבין מדד הסגירה של האג"ח לעומת מדד הבסיס של האיגרת חוב.

לדוגמא: מדד הסגירה 3784 נק'.
בכל נקודת זמן במהלך השנה וחצי לא ירד מדד היורו סטוקס 50 אל 3562.16 או מעבר לו.
המשקיע זכאי בפירעון האג"ח לקרן השקעתו + 15%.
15% הם השינוי המוחלט בין 3784 נק' למדד הבסיס 4452.7 נק'.

שימו לב, כאן המשקיע מרוויח על אף שהמדד ירד ב 15% לעומת מדד הבסיס!!!

תרחיש ג':

 • אם בעת הפירעון, מדד הסגירה של האג"ח נמוך ממדד הבסיס של האג"ח. הרי שחלה ירידה במדד המניות ולכן בודקים תנאי נוסף:
  • במהלך חיי האג"ח ירד מדד המניות ב20% או יותר ממדד הבסיס של האג"ח. כלומר, המדד ירד במהלך חיי האג"ח אל 3562.16 או מעבר לו.

או אז יקבל המשקיע במועד הפירעון רק חלק מהקרן שהשקיע על פי השיעור שמהווה מדד הסגירה של האג"ח לעומת מדד הבסיס של האג"ח.

לדוגמא: מדד הסגירה 3784 נק'.
במהלך השנה וחצי ירד מדד היורו סטוקס 50 אל 3562.16 או מעבר לו.

המשקיע זכאי בפירעון האג"ח ל 85% מהקרן שהשקיע והוא מפסיד 15% !!!! מהקרן.

85% הם השיעור שבין 3784 נק' למדד הבסיס 4452.7 נק'.
הלקוח מפסיד 15% מהקרן, שהם ההפרש בין 100% ל 85%.

זוהי למעשה תוצאה זהה להשקעה במניות מדד היורו סטוקס 50, וספיגת מלוא ההפסד.

שימו לב שבתרחיש זה מדד הסיום היה זהה לזה של תרחיש ב'. אך מכיוון שבמהלך
חיי האג"ח ירד מדד היורו סטוקס 50 אל מעבר ל 20% ממדד הבסיס הרי שכאן מפסיד הלקוח את מלוא הירידה ולא מרוויח.

לסיכום: אם מדד הסגירה של האג"ח גבוה ממדד הבסיס נקבל את מלוא העלייה של המדד. אם מדד הסגירה של האג"ח ירד ומדד היורו סטוקס 50 לא ירד במהלך חיי האג"ח מעבר ל20% ממדד הבסיס הרי שנקבל את הערך המוחלט של הירידה. כלומר נרוויח.
אבל!!! אם מדד הסגירה של האג"ח ירד ומדד היורו סטוקס 50 ירד במהלך חיי האג"ח מעבר ל 20% ממדד הבסיס הרי שנפסיד חלק מהקרן.

ב. תעודת סל קסם יורוסטוקס 50

מס' נייר ערך 1089390 (מבית אקסלנס נשואה)

 • תעודת הסל קסם יורוסטוקס 50 עוקבת אחר מדד ה Dow Jones Euro Stoxx 50.
  רכישת התעודה האמורה דומה בקירוב לרכישת 50 המניות הכלולות במדד באמצעות נייר ערך אחד הנרכש בשקלים.
 • התעודה האמורה צמודה לשער החליפין שקל/אירו.

מחירה מושפע לא רק משינוי במדד המניות אלא גם משינוי בשער החליפין.

כך לדוגמא, גם אם מדד המניות לא השתנה כלל במהלך תקופת האחזקה אך האירו התחזק מול השקל (כל אירו יהיה שווה יותר שקלים) בתקופת האחזקה, הרי שמחירה יעלה.

כמו כן, אפשרי תרחיש לפיו מדד המניות יעלה אך במקביל האירו ייחלש מול השקל (כל אירו יהיה שווה פחות שקלים).בתרחיש זה ייתכן כי מחיר התעודה ירד למרות ועל אף העלייה במדד.

 • בתעודה האמורה מחלק בית ההשקעות 65% מהדיבידנד בכל רבעון. המניות המרכיבות את מדד היורו סטוקס 50 נוהגות לשלם דיבידנדים.
  בית ההשקעות יכול לבחור להעביר את מלוא הדיבידנד לידי מחזיקי תעודות הסל (ולהגדיל בכך את תשואתם) או להעביר להם רק חלק מהדיבידנד. חשוב לברר מהו שיעור הדיבידנד שיועבר ללקוחות בטרם ההשקעה ואף במהלכה.* דמי הניהול השנתיים בתעודה הינם בשיעור של 0%. דמי הניהול השנתיים כפופים לשינוי ורצוי לברר מה שיעורם, בטרם ההשקעה
  בפועל.

ג. תעודת סל אינדקס יורוסטוקס 50 שקלי
מס' נייר ערך 1101823 (מבית דש ניירות ערך והשקעות בע"מ)

 • תעודת הסל קסם יורוסטוקס 50 עוקבת אחר מדד ה Dow Jones Euro Stoxx 50.
  רכישת התעודה האמורה דומה בקירוב לרכישת 50 המניות הכלולות במדד באמצעות נייר ערך אחד הנרכש בשקלים.
 • התעודה האמורה אינה צמודה לשער החליפין שקל/אירו.
  מחירה מושפע משינוי במדד המניות ולא משינוי בשער החליפין.
 • בתעודה האמורה מחלק בית ההשקעות 100% מהדיבידנד.
  הדיבידנד בשנת 2006 היה 3.19%.
 • בית ההשקעות משלם ללקוח תוספת לתשואה בשיעור של ההפרש בין הריבית השקלית לריבית על האירו. ההפרש כיום הוא שלילי.
 • דמי הניהול השנתיים בתעודה הינם בשיעור של 0.8%.
  דמי הניהול השנתיים כפופים לשינוי ורצוי לברר מה שיעורם, בטרם ההשקעה בפועל.

לסיכום:

 • החלופות שהוצגו מציעות חשיפה למניות אירופה ועוקבות בקירוב רב אחר השקעה ישירה במניות אלה.
 • החלופות כולן סחירות ונזילות וניתן למכור ולרכוש אותן מדי יום במחיר הנקבע בבורסה.
 • בכל החלופות עלול המשקיע להפסיד חלק ניכר מהקרן.
 • בשחרית מוצר אג"ח א' קיימת הגנה מפני ירידות במדד המניות עד 20% מתחת למדד הבסיס.
 • ההשקעה בשחרית מוצר אג"ח א' מוגבלת בזמן ומסתיימת בפירעון.
 • בתעודת סל קסם יורוסטוקס 50 קיימת חשיפה להשפעות שער החליפין שקל/אירו.
 • בתעודת סל אינדקס יורוסטוקס 50 שקלי אין חשיפה לשער החליפין שקל/אירו.
 • בכל החלופות משלמים מס בשיעור של 20% על הרווח.

בבואנו להשקיע במניות אירופיות, כדאי לשקול מהי ההשקעה המתאימה ביותר לנו ואף לזכור כי קיימות עוד אפשרויות רבות להשקעה במדד היורו סטוקס 50.

אפשרויות אלה כוללות: השקעה ישירה במניות אלה, קרנות נאמנות המשקיעות במניות אלה, סטרקצ'רים הצמודים במידה מסוימת למניות אלה וכיוצ"ב.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן